rys. 26 Schemat elektroniczny magnetofonu TS 40-75.JPG

rys. 26 Schemat elektroniczny magnetofonu TS 40-75.JPG