Katalogi i prasa

CEMI CMOS seria 74, katalog 1983-1984.

Serwis elektroniki 04/2000

Radioelektronik 7-8'79

Radioelektronik 2'79

Radioamator 12'1978

Radioamator 6'1972

Radioamator 8'1973

Radioelektronik 9'87